Najczęściej kupowane

Promocje

 

    REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018

I Informacje ogólne i informacje o sklepie

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany wszelkim podmiotom, które zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.ezaza.pl, pod adresem internetowym:  http://www.ezaza.pl

2. Osoba korzystająca ze Sklepu internetowego www.ezaza.pl winna zapoznać się z Regulaminem przed zawarciem umowy.

3. Regulamin zawiera:

a)      zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy www.ezaza.pl;

b)      ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego ezaza.pl

4. Pojęcia stosowane w Regulaminie oznaczają:

a)      Hasło – unikalny ciąg znaków podany przez Kupującego podczas rejestracji, służący identyfikacji i weryfikacji uprawnień osoby logującej się do konta użytkownika.

b)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c)      Konto Kupującego – założone w procesie rejestracji, umożliwiające obsługę transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu.

d)      Kupujący  – osoba korzystająca z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną oraz strona w umowie sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą.

e)      Login  – unikalny ciąg znaków wskazany przez Kupującego w czasie procesu rejestracji, umożliwiający identyfikację i weryfikację uprawnień osoby logującej się do konta.

f)       Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

g)      Sklep Internetowy, Sklep – usługa elektroniczna świadczona przez EZAZA Magdalena Apiecionek, pod adresem internetowym www.ezaza.pl, złożona z narzędzi systemowych, służących do obsługi procesów zawierania przez Kupujących i Sprzedawcę umów sprzedaży produktów.

h)      Sprzedawca – Magdalena Apiecionek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Apiecionek EZAZA. Firma Magdalena Apiecionek EZAZA wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej dnia 05.09.2013, z siedzibą: Bydgoszcz, ul. Gajowa 27/4 oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 5542727304, Regon: 341474774, email: biuro@ezaza.pl, nr telefonu 664875085 (pn.-pt. w godz. 9:00-13:00).

i)       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa zawarta przez Usługodawcę z Kupującym, na mocy której Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Kupującego usługę polegającą na obsłudze procesów zawierania i realizowania umów sprzedaży produktów.

j)       Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego ezaza.pl pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym bez jednoczesnej obecności stron (umowa sprzedaży zawarta na odległość) z wykorzystaniem narzędzi systemowych Sklepu.

k)      Usługodawca – administrator Sklepu internetowego ezaza.pl Magdalena Apiecionek zawierający z użytkownikami (Kupującymi ), umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

l)       Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

m)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

n)      Zamówienie – oferta zakupu produktu, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. W przypadku, gdy Usługodawca wprowadzi zmiany do niniejszego Regulaminu, w celu określenia warunków umowy stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. Na stronie Sklepu udostępniane są archiwalne wersje Regulaminu z Usługodawca ze wskazaniem daty ich obowiązywania.

6. Jeżeli w zmienionym Regulaminie Usługodawca nie określił daty, od której obowiązują zmienione zapisy, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

7. Kupujący, którzy założyli na stronie Sklepu konto (zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony), są informowani o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail. Wiadomość winna zawierać  datę wejścia zmian w życie. Kupujący, który nie akceptuje przedstawionych zmian Regulaminu, powinien wysłać Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Niezłożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy we wskazanym terminie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje Kupującego od dnia następnego po upływie ostatniego dnia terminu na dokonanie wypowiedzenia.

 

§ 2

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy działający pod adresem www.ezaza.pl:

-  Sklep internetowy EZAZA.pl, działający pod adresem www.ezaza.pl jest własnością Magdaleny Apiecionek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Apiecionek EZAZA. Firma Magdalena Apiecionek EZAZA wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej dnia 05.09.2013, z siedzibą: Bydgoszcz, ul. Gajowa 27/4 oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 5542727304, Regon: 341474774, email: biuro@ezaza.pl, nr telefonu 664875085 (pn.-pt. w godz. 9:00-13:00).przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posługuje się numerem

-  osoba uprawniona do reprezentacji: Magdalena Apiecionek.

2. Kontakt z przedsiębiorcą:

-  adres strony internetowej: www.ezaza.pl,

-  adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@ezaza.pl,

-  telefon 664875085 - koszt połączenia wg taryfy operatora (pn.-pt. w godz. 8:00-16:00).

 

§ 3

 

Prawidłowe wyświetlanie i pobieranie treści, zamieszczanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, wymaga:

1)      korzystania przez Kupującego z urządzenia elektronicznego z systemem operacyjnym Windows XP lub wyższym;

2)      ustawienia właściwej rozdzielczości ekranu posiadanego przez Kupującego urządzenia elektronicznego, tj. minimum 1280 x 768 lub wyższej;

3)      włączenia obsługi oprogramowania Flash oraz Java

4)      korzystania z  przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie i pobieranie treści. Sprzedawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych:

- Google Chrome wersja 42.0 lub nowsza

- Mozilla Firefox wersja 25.0 lub nowsza

- Internet Explorer wersja 11.0 lub nowsza

 

§ 4

1. Zgodnie z przepisem art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne Usługodawca wskazuje, iż Sklep internetowy korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Wykorzystywane są następujące rodzaje tymczasowych plików:

a)      session cookies – tymczasowe pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania się użytkowania z systemu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b)      persistent cookies – pliki o charakterze stałym, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu, jaki określił on w parametrach wyszukiwarki internetowej lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

2. Pliki typu cookies są stosowane w celu:

a)      przeprowadzania procedury uwierzytelniania użytkownika  procesie logowania oraz ochrony tego procesu przed nadużyciami ze strony osób trzecich;

b)      zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze Sklepu internetowego  w celu optymalnego dostosowania funkcjonalności systemu do potrzeb Kupujących;

c)      prowadzenia statystyk korzystania przez użytkowników ze Sklepu internetowego;

d)      personalizowania ustawień Sklepu do potrzeb konkretnego Kupującego, np. w zakresie ustawienia wyglądu strony, języka, zachowania danych logowania;

e)      dostarczania Kupującym treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego, z którego korzysta. Większość przeglądarek internetowych udostępnia także funkcje, które pozwalają zarządzać plikami cookies, usuwać je, blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika

4. Całkowite zablokowanie urządzenia końcowego przed przesyłaniem do tego urządzenia plików typu cookies może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z wszystkich opcji Sklepu internetowego, w szczególności zablokować proces uwierzytelniania i logowania się Kupującego do systemu.

§ 5

1. Kupujący, korzystający ze Sklepu internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu, oferowanego przez Sprzedawcę, zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Integralną częścią wskazanej umowy jest niniejszy Regulamin.

2. Usługa określona w ust. 1 jest świadczona przez Usługodawcę na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

3. W przypadku zawierania przez Kupującego umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, przed złożeniem oferty zakupu Kupujący jest zobowiązany potwierdzić, że zapoznał się z treścią udostępnionego mu Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Kupujący, który zamierza zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego winien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej i wskazać Sprzedawcy adres e-mail, na który będą przesyłane przez Sklep komunikaty związane z zawieraną umową.

5. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie Sklepu www.ezaza.pl lub za pośrednictwem serwisu www.allegro.pl.

6. Złożenie zamówienia na stronie Sklepu internetowego może być zrealizowane w dwóch wariantach:

a)      z jednoczesnym założeniem przez Kupującego konta użytkownika – Kupujący powinien wówczas wskazać indywidualny login i hasło oraz dokonać uwierzytelnienia konta zgodnie z instrukcjami wysyłanymi przez system Sklepu  internetowego,

b)      bez założenia konta użytkownika – na adres e-mail podany przez Kupującego zostaną przesłane dane dotyczące zawartej umowy, Kupujący nie będzie jednak mógł korzystać z tych narzędzi systemowych Sklepu, które umożliwiają przeglądanie historii zamówień i korzystanie z wpisanych danych przy składaniu kolejnych zamówień.

7. W przypadku, kiedy Kupujący założy w Sklepie konto, jest on w każdej chwili uprawniony do zmiany podanych danych oraz do usunięcia konta. W celu dokonania zmian lub usunięcia konta użytkownika Kupujący winien zalogować się do systemu Sklepu, podając login i hasło ustalone w procesie rejestracji konta a następnie skorzystać z właściwych opcji systemowych.

8. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi udostępniania Kupującym narzędzi systemowych Sklepu internetowego w celu zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, jest zawierana na czas:

a)      nieoznaczony – w przypadku, gdy Kupujący założył konto użytkownika;

b)      oznaczony – w przypadku, gdy Kupujący złożył zamówienie bez zakładania konta użytkownika.

9. Kupujący może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta użytkownika lub przesłanie Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy w dowolnej formie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub adres siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego jakichkolwiek treści bezprawnych.

II. Ogólne warunki sprzedaży

§ 6

1. Oferta sprzedaży produktu, zamieszczana przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, zawiera między innymi:

a)      słowny opis oferowanego produktu wraz ze wskazaniem jego istotnych cech oraz innych informacji, o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

b)      jednostkę miary;

c)      wyrażoną w złotych polskich cenę, zawierającą wszystkie podatki i opłaty (za wyjątkiem kosztów przesyłki). Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy.

2. Zamieszczenie danego produktu przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Kupującego, co następuje poprzez złożenia zamówienia. Pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym Konsumentem, zawarta zostaje w tym momencie umowa sprzedaży na odległość (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24).

§ 7

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie do koszyka wybranego produktu, wraz ze wskazaniem jego ilości. Kupujący przed potwierdzeniem zamówienia może sprawdzić stan  koszyka oraz dokonać zmiany ilości lub usunięcia  dodanych uprzednio produktów.

2. Po dokonaniu wyboru produktów Kupujący może kontynuować procedurę składania zamówienia albo jako Kupujący niezarejestrowany, bądź po zalogowaniu się na konto użytkownika.

3. Przed zakończeniem procesu składania zamówienia Kupujący powinien wybrać sposób płatności oraz wskazać adres, na który Sprzedawca dostarczy zakupiony produkt.

4. Procedura składania zamówienia zostaje potwierdzona przez Kupującego poprzez wybór opcji „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

5. Jeżeli Kupujący nie chce założyć na stronie Sklepu konta użytkownika, winien każdorazowo przy złożeniu zamówienia złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień.

§ 8

1. Po złożeniu przez Kupującego zmówienia na adres e-mail Kupującego zostaje wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia.

2. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zawiera:

a)      określenie zamówionego produktu;

b)      dane identyfikujące Sprzedawcę (w tym w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany; adres przedsiębiorstwa; adres poczty elektronicznej; numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne; adres, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres Sprzedawcy);

c)      sposób i termin zapłaty;

d)      sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę;

e)      opis stosowanej przez Sprzedawcę procedury rozpatrywania reklamacji;

f)       informację o sposobie i terminie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

g)      informację o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący;

h)      informację o braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

-       zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-       zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-       zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-       zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-       zawarcia umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-       zawarcia umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i)       informację o obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;

j)       informację o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

3. Jeżeli Kupujący w terminie 7 dni od złożenia zamówienia nie otrzyma od Sprzedawcy na wskazany adres e-mail potwierdzenia otrzymania zamówienia, przestaje być związany złożonym zamówieniem.

4. Sprzedawca deklaruje gotowość niezwłocznego rozwiązywania wszelkich zgłaszanych przez Kupującego problemów związanych z zamówieniem, w tym chęci dokonania zmian w zamówieniu. Sprzedawca prosi o kontakt drogą mailową z podaniem nr zamówienia i danych adresowych Kupującego, w celu dokonania ewentualnych zmian w zamówieniu.

 

§ 9

 1. Wysłanie produktu do Kupującego następuje niezwłocznie po zawarciu umowy a termin dostawy nie może być dłuższy, niż trzydzieści dni od daty zawarcia umowy. Sprzedawca dokłada przy tym wszelkich starań, aby zamówienia były zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel).

2. Zakupiony towar jest przesłany do miejsca wskazanego przez Kupującego, o ile znajduje się ono na terenie Polski. Sklep nie oferuje wysyłki towarów za granicę.

3. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty otrzymania przez sklep zamówienia Kupującego.

4. Do każdego wysyłanego zamówienia Sprzedawca załącza specyfikację sprzedaży: paragon, fakturę uproszczoną lub fakturę (chęć otrzymania faktury Klient zaznacza na formularzu zamówienia w polu Uwagi do zamówienia).

III. Płatności

§ 10

1. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem, nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy.

2. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówienie w następujący sposób:

a)      płatność przelewem tradycyjnym (przedpłata) –  opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana przez Klienta przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówionego towaru, na konto Sprzedawcy: Bank PKO BP nr 91 1020 1475 0000 8102 0206 2982. W tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia.

b)      płatność kartą lub przelewem online (przedpłata)– poprzez płatności internetowe PayU.

c)      za pobraniem

3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie zostanie przez Klienta dokonana w wysokości niższej od podanej w zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty.

4. W przypadku, gdy płatność za zamówienie zostanie przez Klienta dokonana w wysokości wyższej od podanej w zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego/adresu celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu informacji od klienta.

IV. Koszty wysyłki 

§ 11

 

1. Koszty wysyłki zakupionego produktu ponosi Kupujący.

2. Koszty wysyłki są naliczone niezależnie od ceny produktów i są podane kwotowo w momencie składania zamówienia. 

3. Koszty wysyłki i pakowania towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu są następujące:

a)   Przesyłka polecona priorytetowa - 10 PLN (forma dostawy możliwa tylko w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, kartą oraz przelewem online, tylko przy zakupach do 2 szt.).

b)   Przesyłka kurierska DPD - 15 PLN brutto (forma dostawy możliwa w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, kartą oraz przelewem online).

c)   Przesyłka kurierska DPD pobraniowa - 20 PLN brutto (forma dostawy możliwa w przypadku chęci uiszczenia płatności kurierowi).

d)   Przesyłka kurierska InPost - 12,50 PLN brutto (forma dostawy możliwa w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, kartą oraz przelewem online).

e)   Przesyłka kurierska InPost pobraniowa - 17,50 PLN brutto (forma dostawy możliwa w przypadku chęci uiszczenia płatności kurierowi).

f)   Paczkomaty 24/7 - 10 PLN brutto.

4. Zamówienia są wysyłane tylko na terenie Polski. 

V. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 

§ 12

  

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuję Kupującym posiadającym status przedsiębiorcy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa:

a)      po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy.

b)      po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Kupującego, objęła w posiadanie ostatnią rzecz, partię lub część - jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

c)      po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Kupującego, objęła w posiadanie pierwszą z rzeczy - jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;

d)      po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy - dla pozostałych umów.

3. Aby odstąpić od umowy Kupujący winien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane do Sprzedawcy pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wymieniony w § 2 ust. 2 Regulaminu). Kupujący może także skorzystać z możliwości złożenia odstąpienia od umowy za pośrednictwem Sklepu, korzystając z opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta użytkownika. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymanie odstąpienia od umowy.

4. Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, który Sprzedawca załącza do wiadomości zawierającej przyjęcie oferty oraz do przesyłki z zakupionym produktem, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby  zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 13

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący, niezależnie od wybranego sposobu zwrotu płatności, nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem dokonanych płatności.

3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 14

 1. Zakupiona rzecz winna być odesłana na adres Sprzedawcy lub przekazana osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę  o odstąpieniu od  umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle lub przekaże rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2. Kupujący jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3. Kupujący odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§ 15

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2. W chwili odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Kupującego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy Prawa konsumenta.

3. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.

 

VI. Niezgodność towaru z umową, reklamacje

 

§ 16

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikają z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 121 ze zm.).

3. W wypadku stwierdzenia przez Kupującego, że rzecz sprzedana posiada wadę, Kupujący ma prawo złożyć reklamację.

4. Reklamacja winna być złożona na adres Sprzedawcy lub adres wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zawarcia umowy.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

6. Reklamacja winna zawierać :

a)      określenie umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja;

b)      opis stwierdzonej wady (w szczególności rodzaj oraz datę wystąpienia wady);

c)      żądanie sposobu doprowadzenia rzeczy sprzedanej do stanu zgodności z umową mową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

d)      dane kontaktowe składającego reklamację.

Wskazane powyżej wymogi mają jednakże jedynie charakter zaleceń i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych w innej formie.

7. W przypadku złożenia przez Kupującego żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, jeżeli Dostawca nie ustosunkował się do żądań Kupującego w terminie 14 dni od ich otrzymania, uznaje się, że uznał te żądania za uzasadnione.

 

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

§ 17

 

Kupujący (konsument) może skorzystać z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)      skierowania sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Sądy konsumenckie działają przy inspektoratach Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 148). Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl

2)      skierowania sprawy do właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Dostawcą a Kupującym. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów – prowadzi bezpłatne poradnictwo konsumenckie, udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, podejmuje w imieniu i na rzecz konsumentów interwencje, udziela pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Jednocześnie rzecznik konsumentów jest uprawniony do udzielania innych form pomocy w zakresie ochrony praw konsumentów, np. występuje do przedsiębiorców w sprawach dotyczących stosowania niedozwolonych postanowień umownych czy też w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznika zatrudnia starostwo powiatowe. Lista rzeczników dostępna jest na stronie internetowej urzędu www.uokik.gov.pl.

VII. Ochrona danych osobowych

§ 18

 

1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, EZAZA przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu (http://sklep.ezaza.pl/docs2/Zalacznik_nr_1.pdf)

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy EZAZA Magdalena Apiecionek. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz w celu realizacji zamówień przez EZAZA Magdalena Apiecionek i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.

3. EZAZA Magdalena Apiecionek nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiot w celach innych niż realizacja zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy nami, zostaną wykorzystane także przy realizacji zamówienia i wysyłaniu zamówionego towaru

4. Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 19

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności :

a)      ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1422);

b)      ustawa z dnia 30 maja 2015r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827);

c)      ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.121 ze zm.);

d)      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

 

§ 20

1. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność EZAZA Magdalena Apiecionek i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby i firmy bez zgody Sprzedawcy.

2. Mailing marketingowy – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych wyłącznie osobom, które zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie i zgodziły się na wysyłanie newslettera. E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. Życzenia). Pragniemy podkreślić, iż dołożymy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych Klientów uciążliwy.

3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm oraz marek towarów zostały użyte w naszym sklepie wyłącznie w celu zaprezentowania oferty, wszelkie prawa do nich posiadają wyłącznie ich właściciele.

§ 21

 

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. 

Potwierdzenie otrzymania zamówienia

 

Informacje o zamówieniu

 

Dane Sprzedawcy: 

 

Magdalena Apiecionek EZAZA                                                    

ul. Gajowa 27/4                   

85-087 Bydgoszcz                                                   

NIP: 5542727304, Regon: 341474774

 

Dane Kupującego:

 

Kupujący:                                                                                    Adres dostawy:

 

.......................................                                                       .............................................

.......................................                                                       .............................................

.......................................                                                       .............................................

.......................................                                                       .............................................

.......................................                                                       .............................................

 

 

Zamówione produkty:

 

.......................................                                                      

.......................................                        

.......................................                                       

.......................................                                       

 

Sposób i termin zapłaty:

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo istotne informacje związane z zawarciem oraz realizacją umowy. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi informacjami.

1. Wysłanie towaru do Kupującego następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania zamówieni termin dostawy nie może być dłuższy, niż trzydzieści dni od daty tego potwierdzenia.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Szczegółowe pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy oraz wzór odstąpienia od umowy znajdują się w dalszej części niniejszego potwierdzenia zawarcia umowy.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikają z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.).

5. W wypadku stwierdzenia przez Kupującego, że rzecz sprzedana posiada wadę, Kupujący ma prawo złożyć reklamację.

6. Reklamacja winna być złożona na adres Sprzedawcy: 

Magdalena Apiecionek EZAZA                                             

 ul. Gajowa 27/4                       

85-087 Bydgoszcz                                                           

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

8. Reklamacja Kupującego winna zawierać :

-       określenie umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja;

-       opis stwierdzonej wady (w szczególności rodzaj oraz datę wystąpienia wady);

-       żądanie sposobu doprowadzenia rzeczy sprzedanej do stanu zgodności z umową mową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

-       dane kontaktowe składającego reklamację.

Wskazane powyżej wymogi mają jednakże jedynie charakter zaleceń i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych w innej formie.

9. W przypadku złożenia przez Kupującego żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądań Kupującego w terminie 14 dni od ich otrzymania, uznaje się, że uznał te żądania za uzasadnione.

10. Kupujący (konsument) może skorzystać z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

-       skierowania sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Sądy konsumenckie działają przy inspektoratach Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 148). Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl

-       skierowania sprawy do właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów – prowadzi bezpłatne poradnictwo konsumenckie, udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, podejmuje w imieniu i na rzecz konsumentów interwencje, udziela pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Jednocześnie rzecznik konsumentów jest uprawniony do udzielania innych form pomocy w zakresie ochrony praw konsumentów, np. występuje do przedsiębiorców w sprawach dotyczących stosowania niedozwolonych postanowień umownych czy też w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznika zatrudnia starostwo powiatowe. Lista rzeczników dostępna jest na stronie internetowej urzędu www.uokik.gov.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę:

                    Magdalena Apiecionek EZAZA                                                    

                    ul. Gajowa 27/4                   

                   85-087 Bydgoszcz                                     

                   telefon: 664875085 

e-mail: biuro@ezaza.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Sprzedawcy:

                    Magdalena Apiecionek EZAZA                                                    

                    ul. Gajowa 27/4                   

                    85-087 Bydgoszcz                                     

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Dane Sprzedawcy:

 

                    Magdalena Apiecionek EZAZA           

            

        ul. Gajowa 27/4                    

   85-087 Bydgoszcz                                     

tel. 664875085 

e-mail: biuro@ezaza.pl

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

__________________________________________________________________________________

 

 

-       Data odbioru   ____________________________________________________________

 

-       Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________

 

-       Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________

 

-       Podpis konsumenta(-ów) ____________________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

 

-       Data ____________________________________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.